Propaganda komunistyczna w regionie bialskopodlaskim w okresie międzywojennym – spotkanie regionalne z dr. hab. Dariuszem Magierem

2018-02-13

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają wszystkich miłośników regionu na spotkanie z historykiem i archiwistą dr. hab. Dariuszem Magierem, które odbędzie się 23 lutego 2018 r. o godzinie 17.00 w Dziale Wiedzy o Regionie. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wysłuchać wykładu „Propaganda komunistyczna  w regionie bialskopodlaskim w okresie międzywojennym”.

Wykład odbędzie się w ramach podpisanego porozumienia o współpracy siedleckiej uczelni i bialskiej biblioteki. Celem porozumienia jest wspólne promowanie wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego dotyczącego dziejów Polski i Podlasia w społeczeństwie naszego regionu.

Dr hab. Dariusz Magier urodził się w 1971 r. w Białej Podlaskiej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. Następnie w 1995 r. ukończył studia historyczne o specjalności archiwalnej na UMCS w Lublinie. Tam też uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w 1999 r. na podstawie dysertacji „Szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944-1961”, natomiast w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie cyklu publikacji poświęconych systemowi biurokratyczno-dokumentacyjnemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1995 r. pracował w Archiwum Państwowym w Lublinie, w latach 1997-2016 r. na stanowisku kierownika Oddziału w Radzyniu Podlaskim. W latach 2005-2013 zatrudniony był także na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W latach 2014-2016 wykładał jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2016-2017 r. był dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach, kierownikiem Zakładu Archiwistyki. Dr hab. Dariusz Magier pełni też szereg innych funkcji, m.in.: wiceprezesa Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, sekretarza generalnego Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”, członka Stałego Sekretariatu Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji, redaktora naczelnego czasopisma „Radzyński Rocznik Humanistyczny” i zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Wschodni Rocznik Humanistyczny”.

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji książkowych i ok. 300 artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, w tym wielu o tematyce regionalnej, np.: „Szkoła i rewolucja: szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944-1961”, Radzyń Podlaski 2002; „Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim: wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”, Radzyń Podlaski 2006; „Codzienność w cieniu sowietyzacji: eseje i dokumenty z życia Radzynia Podlaskiego i okolic w latach 1944-1956”, Radzyń Podlaski 2008; „Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego z lat 1931-1939” Lublin-Radzyń Podlaski 2013; „System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990”, Siedlce 2013; „Czas bolszewika: sowiecka okupacja Radzynia w sierpniu 1920 roku w relacjach świadków”, Radzyń Podlaski 2014; „Anatomia destrukcji bezpieczeństwa państwa i narodu: źródła do dziejów partii komunistycznej w regionie bialskopodlaskim w latach 1918-1989” (współautor Paweł Borek), Biała Podlaska 2016.

Opublikowane przez: Administrator