Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Dział koordynuje działalność bibliotek publicznych powiatu bialskiego i udziela im pomocy w realizacji zadań statutowych poprzez:

  • doradztwo (podczas wyjazdów terenowych i konsultacji na miejscu w Dziale) w zakresie organizacji bibliotek i spraw merytorycznych dotyczących funkcjonowania bibliotek
  • wprowadzanie nowych form i metod pracy
  • opracowywanie pomocy metodycznych
  • organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek w formie seminariów szkoleniowych, narad, praktyk wstępnych i zajęć warsztatowych
  • udzielanie pomocy przy programowaniu i organizacji form pracy kulturalno - oświatowej
  • realizację różnorodnych przedsięwzięć w zakresie upowszechniania czytelnictwa
  • bieżącą informację o obowiązujących normach, standardach i przepisach prawnych dotyczących bibliotek i bibliotekarzy
  • prowadzenie badań biblioteczno - czytelniczych oraz gromadzenie i opracowanie danych i informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych w powiecie, stanowiących podstawę do wszelkich analiz i formułowania wytycznych do dalszej pracy
  • współpracę z władzami samorządowymi w zakresie funkcjonowania bibliotek publicznych

Dział dysponuje księgozbiorem fachowym z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, czytelnictwa i historii książki oraz czasopismami bibliotekarskimi. Opracowywane są kartoteki pomocnicze: repertuarowa, przysposobienia czytelniczego, zagadnieniowa z zakresu bibliotekarstwa.

Swoistym bankiem danych o powiatowej sieci bibliotek publicznych jest elektroniczna baza STATYSTYKA, która umożliwia zestawianie danych w dowolnych konfiguracjach i pozwala na tworzenie charakterystyk poszczególnych placówek bibliotecznych jak i całej sieci bibliotek publicznych pod kątem wybranych zagadnień.